دریچه هوا (اینلت)


 هواکش های صنعتیکولینگ پد

 


 مه پاش(فوگر)