کولینگ پد


کولینگ پد معمولا در مواقعی به کار میرود که هوای محیط بسیار گرم باشد.در مناطق گرمسیری،این پدهاباعبورهوای گرم آن رابه وسیله تبخیرآب، سردنموده وهوای خنک رابه وسیله هواکش درسالن به گردش می اندازند .
مزایای استفاده :


1- ازآنجائیکه  بالا رفتم دمای بدن مرغ ،منجربه کاهش مصرف دان وطبیعتا ضعیف شده اومی شود،خنک کردن سالن ازطریق کولینگ پد ،باعث ایدال ماندن وضعیت مرغها در سالن وافزایش بهره وری میگردد.
2- این سیستم کم هزینه ودرعین حال کارامی باشد.
3- 000/20مرغ باوزن 8/1کیلوگرم حرارتی معادل 417600kj تولید میکنند که این حجم حرارت میتواند به افزایش دمای سالن منجر شود.بااین حجم گرما استفاده ازکولینگ پد ،ضروریست.

معمولا سایز هر قطعه کولینگ پد 150*60*10 سانتی متر می باشد.